Tôi có được share quyền sử dụng phần mềm Rodi CRM với những người khác không?

Mỗi người dùng đều được cấp 1 tài khoản để đăng nhập vào phần mềm. Bạn có thể cho người khác sử dụng tài khoản này để đăng nhập, nhưng việc làm đó có thể sẽ khiến bạn bị mất mát, thất thoát dữ liệu và chúng tôi không khuyến khích việc làm đó.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP